1. OBJEDNÁVKA

 

         

Uzavření kupní smlouvy

   
Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje objednávka učiněná prostřednictvím webu, telefonu, faxu, nebo e-mailem. Při objednávce prostřednictvím webu nebo   e-mailu prodávající potvrdí kupujícímu objednávku a předpokládaný termín dodání.  Není-li možné objednané zboží dodat v termínu, pokusí se prodávající, se souhlasem kupujícího, zajistit náhradu za původní zboží.

 

Storno objednávky ze strany kupujícího

   
Kupující má právo stornovat objednávku, pokud prodávající není schopen objednané zboží dodat nejpozději do 3 pracovních dnů od předpokládaného termínu dodání. Zákazník má právo vrátit do 7 dnů nepoužité zboží včetně daňového dokladu  prodávajícímu a to na vlastní náklady. Toto právo se vztahuje pouze na fyzické osoby , nikoli na firmy s IČO. Prodávající uhradí kupujícímu plnou kupní cenu za takto vrácené zboží do 14 dnů od doručení  zboží na adresu prodávajícího. Dnem vrácení kupní ceny se rozumí pro tyto účely den, kdy prodávající odeslal kupujícímu kupní cenu na bankovní účet nebo předal hotově, případně odeslal jiným způsobem. Vrácením kupní ceny zanikají kupujícímu veškeré ostatní nároky, které by mohly vzniknout v souvislosti se stornem objednávky.


Právo na vrácení zboží se nevztahuje na zboží vyráběné na zakázku, nebo upravované na míru, dle přání kupujícího. Nevztahuje se na metráž zasílanou v menším množství než v roli (např. u samolepicích fólií), čili právo na vrácení zboží se nevztahuje na metráž odstříhávanou na objednávku z role po pár centimetrech nebo metrech. Odběratel může být požádán o uhrazení celé hodnoty objednávky a je srozuměn s tím, že takto upravované zboží na míru, dle přání kupujícího nelze vyměnit ani vrátit.

  

Storno objednávky ze strany prodávajícího

   
Zboží se již nevyrábí , nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o náhradě za původní zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů). Vrácením zálohy zanikají kupujícímu veškeré ostatní nároky, které by mohly vzniknout v souvislosti se stornem objednávky.
  

2 . DODÁVKA ZBOŽÍ

    

Dodavatel-prodávající je povinen předat odběrateli zboží řádně a včas. Místo dodání je předem dohodnuto na základě potvrzené objednávky. Obvyklá doba dodání je 1-7 dní od potvrzení objednávky. U zboží na objednávku se tato doba může prodloužit. Dojde-li k takové situaci, dodavatel informuje příjemce o termínu dodání. Předáním zboží dopravci splnil dodavatel povinnost zboží dodat. Pokud dojde k vyprodání zásob, zákazník na toto zboží ztrácí nárok . 
  

3. KUPNÍ CENA

    

Ceny jsou stanoveny podle aktuálního ceníku dodavatele (dále jen kupní cena).  V případě objednání zboží od 1500,-Kč vč. DPH, není-li dohodnuto jinak, cenu dopravy hradí dodavatel. Při objednávce menšího množství, to je do 1500,- Kč vč. DPH,  je dohodnuta cena za dopravu 89,-Kč včetně DPH. Při odebrání většího množství zboží může prodávající poskytnout kupujícímu rovněž dopravu zdarma nebo se slevou. Toto je pouze výhradní právo  prodávajícího a není na něj žádný právní nárok. 
  

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

      

Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu řádně a včas. Není-li stanoveno jinak, je povinen odběratel zaplatit kupní cenu hotově a to  při dodání zboží. Při každé dodávce zboží vystaví dodavatel fakturu nebo daňový doklad, který zašle se zbožím. U objednávek netypického zboží a při objednávkách nad 15.000,-- Kč (slovy patnácttisíc korun českých) může prodávající požadovat zálohu až do výše 25% z celkové kupní ceny. Tato záloha bude odečtena z kupní ceny. Záloha se zákazníkovi vrací v případě, že obchod nebyl realizován z důvodu neschopnosti plnění ze strany prodávajícího, případně z jiných důvodů po písemné dohodě obou stran, jak kupujícího tak prodávajícího. Při nedodržení stanovené doby splatnosti faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného uhrazení dodávaného zboží. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet dodavatele.
   

5. REKLAMACE, ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

 

PŘEVZETÍ OD DOPRAVCE:

Kupující  je povinen prohlédnout zboží při převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno poškození, je v zájmu kupujícího zaznamenat případné poškození v přítomnosti dopravce. Odpovědnost za škody při přepravě nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním převzetí zboží kupující stvrzuje převzetí zboží v nepoškozeném stavu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

PŘED APLIKACÍ ZBOŽÍ:

Kupující je povinen před začátkem aplikace zboží zkontrolovat! Před aplikací zkontrolujte shodnost označení výrobních sérií (šarže)dle etiket, shodnost barevných odstínů, návaznost vzorů a prohlédnout zda je zboží bez výrobních vad a při aplikaci se řídit pokyny na etiketě zboží. Za výrobní vady odpovídá výrobce. V případě, kdy objevíte na zboží jakoukoli vadu, zboží neaplikujte, kontaktujte nás o dalším postupu reklamace. V opačném případě nelze reklamaci uznat jako oprávněnou a bude zamítnuta. U spotřebního zboží  je záruční lhůta 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží. 
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním, nevhodnou aplikací. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo emailem. Zboží zašlete jako doporučený balík, řádně zabalený, včetně etikety. Po obdržení  zboží včetně etikety,  dokladem o  zakoupení  zboží, písemnou reklamací / popisem vady / je prodávající povinen do 30 dní písemně obeznámit kupujícího s výsledkem reklamace.
V rámci reklamace vad zboží je kupující oprávněn požadovat odstranění vad dodaním náhradního zboží za vadné zboží  nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené používáním.
Barevné odstíny se mohou lišit od barev zobrazených na monitoru v závislosti na jeho kalibraci.

Abyste předešli problému barevného odstínu, máte možnost požádat o zaslání konkrétního vzorku tapety.
Při pozdější reklamaci z tohoto důvodu Vám bude vyplacena pouze částka za zboží / nerozbalené a nepoškozené/, nikoliv za poštovné nebo náklady na doručení zboží. Dodavatel nemůže nést odpovědnost a finančně kompenzovat špatný výběr zboží nebo barevnou odchylku, která je způsobena individuální kalibrací monitoru resp. barevnou odlišnost na monitoru a ve skutečnosti.

 

6. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

  

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

   

7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
  

Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuta žádnému třetímu subjektu.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  

Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí dobrými mravy a českým právem, zejména ustanovením §409 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 sb., v platném znění.